Etický kodex

1. Kompetence
 
lektor zaručuje, že úrovní svých zkušeností a znalostí zajistí svým klientům dostatečnou péči s ohledem na jejich potřeby
 
lektor se při své práci pohybuje v rámci limitů vlastních kompetencí
 
pokud potřeby klienta překračují kompetence lektora, svěří je do péče příslušnému odborníkovi
 
lektor nadále rozvíjí své kompetence dalším vzděláváním, spoluprací s kolegy, účastí na konferencích, atd.
 
lektor usiluje o kvalitu své práce a získání zpětné vazby pomocí supervize
 
lektor je otevřen spolupráci s kolegy i odborníky z jiných směrů
 
 
2. Zásady vedení semináře
 
2.1. Zakázka
lektor přijímá pouze pozitivní zakázku - ve smyslu pozitivní změny pozice
 
zakázku dává a systém si staví pouze člen daného systému
 
zakázka se týká pouze klienta osobně, který si systém staví, tj. klient nezamýšlí zakázkou ovlivnit třetího
 
zlepšení pozice nesmí být na ničí úkor
 
lektor dbá na vytvoření a zachování chráněného prostoru pro účastníky
 
lektor odmítne stavění konstelace, pokud není dostatečný časový prostor
 
2.2. Role
lektor respektuje, že účast účastníků v rolích je dobrovolná
 
 
2.3. Věty
lektorem vyslovené věty vůči představitelům v rolích jsou míněny jako návrhy
 
lektor při formulaci těchto vět vychází z prožívání představitelů a vyhýbá se manipulaci
 
 
2.4. Ošetření
lektor dbá na vytvoření dostatečného prostoru na reflexi účastníků na závěr semináře
 
lektor dbá na dostatečné vystoupení představitelů z rolí
 
lektor dá účastníkům k dispozici kontakt na sebe nebo příslušnou osobu
 
lektor má k dispozici kontakt na následnou odbornou péči a v případě potřeby ji předá účastníkům
 
 
3. Mlčenlivost
 
lektor zachovává mlčenlivost ohledně informací, které získal během své práce o účastnících, členech systému i systému samotném (rodina, organizace, firma, apod.)
 
lektor vede k mlčenlivost i účastníky semináře - včetně představitelů ohledně informací, které se dozvěděli prostřednictvím své role o cizích lidech

Více zde: https://www.cask.cz/eticky-kodex/

Zdroj: www.cask.cz